Test chức năng của Easy share » Đức Mu Blog | Đức Mu

Test chức năng của Easy share

mấy bài cũ thì nó hơi ảo trong việc đếm nên làm bài này xem sao

 

thử xem nào

đường link

(19)

Đếm số bình luận get_comments_number( $post_id );

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *